Östersjön

Förädling av jordbruksprodukter i form av livsmedel och den mat som konsumeras kring Östersjön, är av stor betydelse för Östersjöns miljö. Jordbruket är den enskilt största anledningen till dagens övergödning av Östersjön, dess roll uppskattas till 50 procent *. Idag är trenden att jordbruket intensifieras och specialiseras, framför allt genom att djurhållning och foderproduktion separeras från varandra. Vissa gårdar har allt fler djur, medan andra inte har några alls, vilket påverkar gårdens behov av gödsel och djurfoder. Denna specialisering är ett hot mot Östersjön.

Jordbrukets roll för övergödningen av Östersjön är alltså mycket stor. Här har projektet BERAS har tagit ett helhetsgrepp genom att titta på hela livsmedelskedjan och hur den skulle kunna bidra till ett renare hav. För att ta del av forskningsrapporter och mer detaljerad information om Östersjön, besök www.beras.eu.

Visste du att:

  • 3% av Östersjöns vatten byts ut per år
  • Östersjön är 50 meter djup i genomsnitt 90 miljoner människor bor i Östersjöns avrinningsområde
  • Östersjön påverkas av vatten som rinner ut från 10 länder
  • Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt minskas
*FAO-OECD har nyligen uppgraderat livsmedelskedjans klimatpåverkan globalt från 30 till 50% och pekar samtidigt på möjligheten att med ett ekologiskt och balanserat lokalt upplägg göra hela kedjan klimatneutral.