ERA-jordbruk

ERA står för Ecological Regenerating Agriculture och översätts till ekologiskt kretsloppsjordbruk. Det är ett begrepp som är myntat av BERAS och dess forskning på jordbrukets övergödande effekt på Östersjön. Östersjön lider av övergödning som till stor del beror på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen.

Genom den forskning BERAS genomfört kan man visa att näringsläckaget av kväve och fosfor drastiskt skulle minska om konventionella jordbruk ställde om till ett ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk, alltså ERA-jordbruk.

En ERA-gård är en ekologisk gård med ytterligare krav på exempelvis självförsörjning. Det som tillkommer för en ERA-gård jämfört med en vanlig ekologisk gård är flerårig vall i växtföljd samt självförsörjning (till minst 85 procent) med foder och gödsel inom en lokal enhet (en gård eller flera gårdar i samverkan).

BERAS forskningsresultat (läs mer om BERAS forskningsresultat på www.beras.eu) visar vidare att ERA-gårdar med en till den egna foderproduktionen anpassad djurhållning i kombination med övriga åtgärder för att hushålla med växtnäringen kraftfullt minskar närsaltbelastningen till Östersjön.  Mångsidiga växtföljder, vallodling med baljväxter och ingen kemisk bekämpning leder till att den biologiska mångfalden också gynnas i dessa odlingssystem. Resultaten visar också minskad negativ klimatpåverkan av ekologiskt kretsloppsjordbruk tack vare hög grad av självförsörjning med fodermedel och andra förnödenheter, ingen användning av mineralgödsel som kräver fossil energi för sin framställning samt gynnande av markens mullhaltsuppbyggnad.

BERAS forskning kring jordbrukets utsläpp av näringsämnen är genomförd av docent Artur Granstedt. Artur Granstedt har publicerat ett stort antal skrifter, rapporter och böcker på ämnet. En del av dessa kan laddas ner på www.beras.eu.