Östersjövänlig mat

Jordbruket är den enskilt största anledningen till dagens övergödning av Östersjön, dess roll uppskattas till 50 procent. Idag är trenden att jordbruket intensifieras och specialiseras, framför allt genom att djurhållning och foderproduktion separeras från varandra. Vissa gårdar har allt fler djur, medan andra inte har några alls, vilket påverkar gårdens behov av gödsel och djurfoder. Denna specialisering är ett hot mot Östersjön.

Konceptet ”Östersjövänlig mat” (Diet for a Clean Baltic) är utvecklat för såväl privata och offentliga kök som för konsumenter, alltså dig och alla andra vanliga människor som genom aktiva val kan bidra till en bättre miljö i Östersjön.

Arbetet med ”Östersjövänlig mat” drivs av oss tillsammans med Södertälje kommun, Saltå Kvarn och BERAS Implementation. Inom Södertälje kommun bedriver man ett omfattande arbete för att maten i kommunens offentliga måltider (ca 24 000 portioner varje dag) ska vara östersjövänliga. Exempelvis är andelen ekologiska varor i de offentliga måltiderna 47% (april, 2013) vilket är mycket högt och gör Södertälje till en av de absolut bästa i hela landet.

Saltå Kvarn är också drivande i detta arbete, och inriktar sin verksamhet på att erbjuda produkter som i större och större utsträckning följer dessa riktlinjer.

Konceptet ”Östersjövänlig mat” är framtaget för just Östersjön och den situation som råder där, men dessa kriterier är allmängiltiga för den som vill bidra till en bättre miljö överlag!

Östersjövänlig mat består av sex kriterier:

  • God och hälsosam. Att maten ska vara god och hälsosam kan tyckas självklart, men för att Östersjövänlig mat ska få ett brett genomslag måste en bred allmänhet tycka att den är attraktiv och aptitlig. Därför måste faktorer som smak, doft, förpackning etc. få en framskjuten plats.
  • Ekologiskt producerad. Råvarorna kommer i första hand från ERA-jordbruk. Det innebär för närvarande antingen en produkt från någon av BERAS-gårdarna med ERA-avtal eller från Saltå Kvarn, som har börjat arbeta med ERA kriterier och ger gårdarna merpris efter miljökriterier. En lista av gårdar som uppfyller ERA-kriterierna och samtidigt är lärcenter för ERA-jordbruk finns på www.beras.eu. Detta är idag helt i början och kommer att utvecklas. Om detta ej är möjligt väljs certifierat ekologiskt.
  • 20 procent kött och fisk. Andelen kött och fisk bör ej överstiga 20 procent, grovt beräknat på vikten före tillagning. Mejeriprodukter är ej inräknade, här finns ingen direkt avgränsning. I första hand avses här kött från idisslare som förädlar den bördighetsskapande vallen i växtföljden plus de viktiga naturbetesmarkerna.
  • Lokalt producerad. Råvarorna är av sådan art och säsong att de skulle ha kunnat odlas lokalt, och om lokalt ekologiskt odlat finns på marknaden används detta.
  • Säsongsanpassad. Säsongsanpassad mat är färsk, hälsosam och äkta. Det är mat som vid ett givet tillfälle eller period är som allra bäst och som då finns att tillgå på den lokala marknaden. Säsongsanpassad mat går ofta hand i hand med närproducerad mat. Att nyttja säsongens råvaror innebär att odlare stimuleras till enklare och mer miljövänlig produktion.
  • Minskat svinn. Genom att minska svinnet gör vi en stor insats för klimatet och miljön, det innebär både förbättrad resurshushållning och minskade avfallsmängder. Det matavfall som ändå genereras bör gå till djurfoder alternativt till biogasproduktion. För varje procent mindre svinn, görs motsvarande vinst vad gäller miljöpåverkan.

Vill du veta mer om vårt arbete med Östersjövänlig mat, kontakta oss!!